HUUTOKAUPPAMEKLAREIDEN KÄYTTÖEHDOT

 

Rekisteröityminen

 

Asiakkaan on rekisteröidyttävä palveluun ensimmäisellä käyttökerralla:

 

http://www.huutokauppameklarit.fi/index.php?option=com_users&view=registration 

 

ja annettava tiedot vähintään kaikkiin tähdellä merkittyihin kohtiin. Syotä oikeat tietosi. Asiakas saa tämän jälkeen ilmoittamaansa sähköpostiinsa vahvistus linkin.

 

Kirjautuminen

 

Asiakkaan on kirjauduttava palveluun aina tehdäkseen tarjouksia.

 

Kohteet ja kunto

 

Huutokauppameklarien huudot ovat nostohuutoja. Myyjä ei vastaa huutokaupattavan kohteen kunnosta. Tuotteet myydään siinä kunnossa, sekä niillä varusteilla mitä niissä huutokauppahetkellä on. Huudot ovat sitovia ja ostaja on velvollinen tutustumaan tarvittaessa huutokaupan kohteeseen itse.

 

Huudot

 

Kohteen myyjä ei saa tehdä kohteestaan tarjousta itse tai edustajansa kautta. Jos HuutokauppaMeklarit saa todisteellisen tiedon tämän ehdon vastaisesta huudosta, on kohteen myyjä velvollinen suorittamaan HuutokauppaMeklareille kohteesta toteutuneen kaupan mukaisen täyden välityspalkkion. Huudon voi tulla jättämään myös paikanpäälle toimistollemme kirjallisesti.

 

Arvonlisävero

 

Mikäli kauppahintaan lisätään arvonlisävero, on siitä maininta HuutokauppaMeklarien huutokauppailmoituksessa.

 

Huudon hyväksyminen

 

Korkein tarjous hyväksytään, mikäli se ylittää kohteelle asetetun hintavarauksen. Korkeimman tarjouksen tehneelle lähetetään sähköpostiviesti hyväksytystä tarjouksesta. Sähköpostiviesti sisältää tiedot kohteesta sekä maksun suorittamista vaadittavat tiedot.

 

Kauppahinnan maksaminen

 

Korkeimman huudon voittaneen on suoritettava lasku huudosta HuutokauppaMeklarien tilille kahden seuraavan arkipäivän aikana.

 

Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen

 

Omistus- ja hallintaoikeus siirtyy ostajalle heti kun kauppahinta on suoritettu HuutokauppaMeklarien tilille.

 

Kaupan kohteen nouto

 

Ostajan on noudettava omakustanteisesti tuotteet määrätyn ajan puitteissa. Noudosta tulee sopia etukäteen. Tuotteen lähetyksestä on myös mahdollista sopia erikseen kohteen myyjän kanssa.

 

HuutokauppaMeklareiden kieltämät toimenpiteet

 

Allaolevat käyttöehdot on käytävä toteen jokaisessa HuutokauppaMeklarien myyntikohteessa. Väärinkäytökset voivat johtaa käyttöoikeuksien peruuttamiseen:

 

1. Usean tilin rekisteröinti

2. Väärän tai harhaanjohtavan informaation antaminen

3. Yritys käyttää HuutokauppaMeklarit sivustoa tai sen palveluja tavalla, jotka poikkeavat alkuperäisestä tarkoituksesta

4. Tahallinen tarjousten jättäminen ilman maksuaikomusta. Jos asiakas voittaa huutokaupan, HuutokauppaMeklarit pidättää itselleen oikeuden varmistaa että asiakas on maksanut kaikista tarjouksistaan ennen tavaran toimittamista. Tavaran maksamatta jättäminen voi johtaa myös oikeudelliseen perintään.

5. Tietokoneviruksen istuttaminen, välittäminen tai käyttäminen.

 

Tiedonantovelvollisuus

 

Asiakkaan pitää ilmoittaa kaikista muutoksista HuutokauppaMeklareille esim. osoitetiedot , puhelinnumero jne..

 

käytöstä mahdollisesti syntyneestä vahingosta

 

Mikäli palveluntarjoajaa pidettäisiin vastuullisena johonkin edellä mainittuun vahinkoon, huutokaupan pitäjän vastuu on kuitenkin rajoitettu maksimissaan joko niiden huutokauppavälitysmaksujen määrään, jotka huutokauppaan osallistuva on suorittanut viimeisen kolmen kuukauden aikana palveluntarjoajalle tai 300,00 euron maksimikorvaukseen, riippuen kumpi korvausmääristä on korkeampi.

 

Nämä vastuunrajausehdot eivät kuitenkaan rajoita palveluntarjoajan vastuuta, jos vastuu perustuu huutokaupan pitäjän petolliseen menettelyyn, tahallisuuteen tai törkeään huolimattomuuteen tai jos vastuun rajaaminen on muutoin vastoin sovellettavaa lakia.

 

Sopimusehtojen muuttaminen

 

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa sopimusehtoja niin että muutokset astuvat voimaan välittömästi sen jälkeen kun ne on julkaistu HuutokauppaMeklarit internetsivulla.

 

Henkilötiedot

 

Myyjä voi edellyttää huutajalta tiettyä yhtiömuotoa tai muita edellytyksiä huutokaupan voiton ja kohteen luovutuksen toteutumiseksi. Ostaja vastaa siitä, että hän täyttää vaaditut edellytykset.

 

Henkilötietojen luovutus

 

Huutokauppameklarit  noudattaa EU:n ohjeita koskien asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä. HuutokauppaMeklarit ylläpitää rekisteriä asiakkaistaan laskutusta, tiedotteita ja asiakassuhteen hoitoa varten. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti, eikä tietoja luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan lupaa ja suostumusta. Tietoja ei luovuteta muille ulkopuolisille kuin lain säätämissä tapauksissa viranomaisille. Tällaisina tapauksina pidetään mm. rikostutkintaan tai saatavan perintään liittyvää henkilötietojen ja henkilötunnuksen selvittämistä ja luovuttamista. HuutokauppaMeklarit pidättää itselleen oikeuden käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelyssä. HuutokauppaMeklarit voi käyttää henkilötietoja vastatakseen asiakkaan kysymyksiin ja markkinoinnissa. 

 

Nettihuutokaupan vastuunrajaus

 

HuutokauppaMeklarit (jäljempänä ”huutokaupan pitäjä”) ei ole vastuussa mistään vahingosta tai menetyksestä, joka johtuu siitä, että huutokauppaan osallistuja ei ole noudattanut tällä sivustolla esitettyjä huutokaupan ehtoja eikä siitä, mitä joku toinen huutokauppaan osallistunut on tehnyt tai laiminlyönyt tehdä, mukaan lukien vahingot, jotka perustuvat tai liittyvät muiden tahojen ilmoituksiin huutokaupassa tai heidän tarjoamiinsa esineisiin tai muihin huutokauppakohteisiin. Huutokauppaan osallistuja ymmärtää ja hyväksyy sen, että nettihuutokauppa ei ole rinnastettavissa kaikilta osin perinteiseen huutokauppaan, vaan kenellä tahansa myyjällä on oikeus myydä nettihuutokaupassa itse määrittelemillään myynti- ja muilla ehdoilla, niin kiinteillä hinnoilla kuin nousevin tai laskevin huudoin ja myyjä itse vastaa kaikilta osin myytävän kohteen ja suoritettavan myyntitapahtuman laillisuudesta. Huutokaupan pitäjä ei ole missään vaiheessa huutokaupassa myynnissä olevan esineen omistaja eikä siten myöskään millään tavoin ole osallisena huutokaupassa myyvän ja ostavan osapuolen välisessä sopimuksessa. Tästä syystä huutokaupan pitäjä ei miltään osin tarkasta myyntiin asetettujen kohteiden kuntoa, myyjän oikeuksia siihen tai muita ominaisuuksia missään suhteessa tai miltään osin. Huutokaupan pitäjä ei siten myöskään miltään osin tarkasta tai takaa huutokaupan kohteen laatua, turvallisuutta tai laillisuutta, myyntilistojen oikeellisuutta, osallistujien sivuilla muutoin esittämien viestien oikeellisuutta, myyjien todellista kykyä myydä ja luovuttaa tai ostajien kykyä ostaa ja hankkia kaupan kohteita, taikka sitä, toteuttavatko osapuolet lopulta kaupan vai ei.

 

Huutokauppaan osallistuva vastaa yksin kaikista toimistaan huutokaupan yhteydessä voimassa olevien lakien mukaan. Siten myös myyjä yksin vastaa kaikista huutokaupan kohteista, jotka se on asettanut huutokauppaan. Kaikki myyjän ilmoitukset tulevat sivustolle sellaisina kuin myyjä ne ilmoittaa.

 

Myyjän tulee välittömästi tarkastaa jättämänsä ilmoituksen oikeellisuus sen ilmestyttyä sivustolle ja ryhtyä toimenpiteisiin ilmoituksen poistamiseksi tai korjaamiseksi, mikäli se olisi virheellinen.

 

Vaikka huutokaupan pitäjä pyrkii käytettävissä olevien tekniikoiden avulla varmistumaan käyttäjien antaman informaation oikeellisuudesta, käyttäjäinformaation oikeellisuuden varmistaminen internetissä on siinä määrin vaikeaa, ettei huutokaupan pitäjällä ole mitään vastuuta käyttäjän ilmoittaman identiteetin tai muutoin huutokauppasivustolla ilmoittaman informaation oikeellisuudesta.

 

Huutokaupan pitäjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä vastaanottamansa ilmoitukset. Huutokaupan pitäjä ei julkaise muiden huutokauppojen ilmoituksia, ellei siitä ole erikseen sovittu. Tällaisen ilmoituksen havaitessaan HuutokauppaMeklarit poistaa sen välittömästi sivustolta. Huutokaupan pitäjä ei myöskään voi taata jatkuvaa tai turvallista pääsyä ylläpitämälleen palvelimelle ja sivusto saattaa häiriytyä tai sen käyttö estyä erinäisistä huutokaupan pitäjästä riippumattomista syistä. Vaikka häiriöiden esiintymistä pyritään ehkäisemään erilaisin keinoin, huutokaupan pitäjä ei voi miltään osin taata käyttäjän pääsyä sivustolle ja mahdollisuutta sen palveluihin. Huutokaupan pitäjä ei siten ole miltään osin vastuussa omasta, agenttiensa, sopimuskumppaniensa, konserniyhtiöidensä tai kenenkään kolmannen osapuolen puolesta, perustuupa se sopimukseen, rikkomukseen tai huolimattomuuteen tai muihin seikkoihin, mistään huutokauppaan osallistuvalle tai kolmannelle taholle koituneesta suorasta tai välillisestä vahingosta, jotka liittyvät tai perustuvat huutokauppaan osallistumiseen, näihin internetsivuihin tai huutokaupan pitäjän palveluihin.

 

Mikäli huutokaupan pitäjää pidettäisiin vastuullisena johonkin edellä mainittuun vahinkoon, huutokaupan pitäjän vastuu on kuitenkin rajoitettu maksimissaan joko niiden huutokauppavälitysmaksujen määrään, jotka huutokauppaan osallistuva on suorittanut viimeisen kolmen kuukauden aikana huutokaupan pitäjälle tai 300,00 euron maksimikorvaukseen, riippuen kumpi korvausmääristä on korkeampi.

 

Nämä vastuunrajausehdot eivät kuitenkaan rajoita huutokaupanpitäjän vastuuta, jos vastuu perustuu huutokaupan pitäjän petolliseen menettelyyn, tahallisuuteen tai törkeään huolimattomuuteen tai jos vastuun rajaaminen on muutoin vastoin sovellettavaa lakia.

 

Rekisteriseloste

 

Henkilörekisterilain (471/87) 10 §:n ja EU -tietosuojadirektiivin 95/46/EY mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä:

AA Realisointi Oy, Inkereentie 1021, 25190 Pertteli

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Jarmo Korpela

Inkereentie 1021

25190 Pertteli

+358 45 671 1119

myynti(at)huutokauppameklarit.fi

 

3. Rekisterin nimi:

Huutokauppameklarit nettihuutokaupan käyttäjärekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

 

Huutokauppameklarit on AA Realisointi Oy:n huutokaupanomainen verkkopalvelu. 1. Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset, esim.

 

Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito

 

Laskutus, asiakaskirjeet ja tiedotteet

 

Suoramarkkinointi sähköisesti sekä tekstiviestein, mikäli käyttäjä on tähän antanut suostumuksensa.

 

AA RealisointiOyy:llä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimuksia varten) henkilötietolain mukaisesti. Tilaaja voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin sekä markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle.

 

5. Rekisterin tietosisältö:

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 

Yksityiskäyttäjän perustiedot, kuten nimi, osoite, kieli, ikä, puhelinnumero

 

Yrityskäyttäjän perustiedot, kuten yrityksen nimi, osoite, Y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero

 

Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

 

Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteet ja palvelut, niiden avaus-, ja irtisanomispäivä, palvelun myyjätiedot ja viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot

 

Käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot

 

Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

 

Mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot

 

Tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot

 

Maksullisten ja korkeaa tietoturvatasoa vaativien palveluiden osalta henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

 

Tiedot päivitetään pääsääntöisesti rekisteröidyiltä henkilöiltä ja oikeushenkilöiltä itseltään saatujen tietojen perusteella. Tietojen päivittämiseen saatetaan käyttää VRK:n väestötietojärjestelmää ja Postin osoitetietojärjestelmää sekä muita vastaavia julkisia ja yksityisiä rekistereitä.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

 

AA Realisointi Oy:llä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimuksia varten) henkilötietolain mukaisesti. Tilaaja voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin sekä markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet:

 

1. Manuaalinen aineisto:

Ei manuaalista aineistoa

 

2. ATK:lle talletetut tiedot:

Rekisteriä ylläpidetään salatulla, palomuurin suojaamalla alueella käyttäjätunnusten ja salasanojen takana.